• Konkurs Matematyczny Klas VI

    • brak danych
     • VIII POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY KLAS VI
      POD PATRONATEM

      WÓJTA GMINY TUSZÓW NARODOWY

      w roku szkolnym 2023/2024

      ORGANIZATOR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

      W TUSZOWIE NARODOWYM

       

      I.CELE:      

      • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką,
      • pokazywanie piękna matematyki poprzez rozwiązywanie niestandardowych zadań,
      • promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół,
      •  motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zainteresowanym matematyką,
      •  stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia. 

      II. FORMA:

      I etap -test online  złożony z dziesięciu zadań zamkniętych i pięciu  zadań otwartych (krótkiej odpowiedzi). W przypadku braku możliwości przeprowadzenia I etapu w formie online, proszę o przekazanie takiej informacji w zgłoszeniu szkoły do konkursu. Te szkoły będą miały konkurs w formie papierowej, co będzie się wiązało z przesłania oraz arkuszy uczniowskich do organizatora konkursu.

      II etap- test złożony z 10 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych.

      III. ZAKRES: Materiał programowy zawarty w podstawie programowej dla szkoły podstawowej dla klasy VI. 

      IV. UCZESTNICY:  W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI szkół podstawowych oraz uzdolnieni matematycznie i chętni uczniowie klas piątych. 

      V. WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU: 

      Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane pod  adresem e-mail:  podstawowa_tuszow@wp.pl do dnia 15.03.2024 roku.

      W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska szkolnego koordynatora konkursu oraz telefonu kontaktowego szkoły i komórki.

      Konkurs składać się będzie z dwóch etapów.

      • I etap szkolny – przeprowadzony w macierzystej szkole odbędzie się 26.03.2024 roku (wtorek) o godzinie 10.00.  Czas rozwiązywania zadań:  60 minut.

      Za każde zadanie zamknięte uczeń może otrzymać 1 punkt, a za  otwarte (krótkiej odpowiedzi) -2pkt.

      Za organizację I etapu odpowiedzialna jest szkolna komisja powołana przez dyrektora szkoły. Link do zadań na etap szkolny zostanie przesłany w dniu konkursu do godziny 8.00 pocztą elektroniczną na adres szkół, które zgłoszą chęć udziału w konkursie. W razie nie otrzymania bardzo prosimy o kontakt zarówno e-mailowy jak  i telefoniczny.

      Decyzję o zakwalifikowaniu się uczniów do następnego etapu podejmuje komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Do etapu powiatowego zostanie zakwalifikowanych 50 uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów na etapie szkolnym (plus każdy następny uczeń z taką samą ilością punktów jak pięćdziesiąta osoba).

      Informacja o wynikach I etapu zostanie przesłana do dnia 05.04.2024 roku na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu. 

      • II etap powiatowy - odbędzie się w Zespole  Szkolno- Przedszkolnym w Tuszowie Narodowym dnia 8.05.2024 roku (środa) o godzinie 13.00. Czas rozwiązywania zadań: 80 minut. Prace ocenia Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.  
      • Zestaw konkursowy będzie zawierał 10 zadań zamkniętych i 5 otwartych.  Za każde zadanie zamknięte uczeń może otrzymać 1 punkt, a za otwarte 2pkt.

       

      Organizatorzy zwrócą się do dyrektorów szkół biorących udział w konkursie o wyznaczenie nauczyciela do pracy w komisji konkursowej w II etapie konkursu. 

      Informacje o wynikach można będzie uzyskać w u koordynatora konkursu p. Małgorzaty Forczek tel. 577498377.

      Protokół z konkursu zostanie przesłany do szkół w ciągu dwóch dni po przeprowadzeniu konkursu.

      Laureatami konkursu zostanie trzech najlepszych matematyków powiatu mieleckiego (plus każdy następny uczeń z taką samą ilością punktów jak trzecia osoba). Finalistą zostanie uczestnik konkursu, któremu do tytułu laureata zabrakło, jednego punktu.

      O szczegółach podsumowania konkursu laureaci konkursu oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni oddzielną informacją.

      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

      Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Tuszowie Narodowym

     • brak danych
    • liczba odwiedzin: 702
    • liczba odwiedzin: 702