• Certyfikaty

    • Nasze certyfikaty

    • Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej.

     Nasza szkoła przystąpiła do aktywnego udziału w programie w roku 2010.W praktyce wspólnie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami lokalnymi , rodzicami, pracownikami i uczniami   tworzymy klimat  i środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz wspieramy rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. W roku 2014 przystąpiliśmy do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie ,od roku 2017 posiadamy Certyfikat  przynależności do Wojewódzkiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie. Obecnie jesteśmy na etapie działań zmierzających w przyszłości do uzyskania Certyfikatu Krajowego. Szkolnym koordynatorem  programu jest Grażyna Zalewska-Vizauer.

      

     Standardy szkoły promującej zdrowie 

     Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

     1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
     2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
     3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
     4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

      

     Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

     Grażyna Zalewska-Vizauer - koordynator SzPZ,  vizauer@wp.pl

     Stanisław Pelic - z-ca dyrektora szkoły, n-l  wych-fiz

     Joanna Barszcz - pedagog

     Jakub Kotula - n-l  informatyki, j. angielskiego