• Informacje

    • INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

     Upoważnienie do odbioru dziecka

     UPOWAZNIENIE_DO_ODBIORU_DZIECKA.doc

     Przetwarzanie danych osobowych

     przetwarz._danych_przedszkole.docx

      

     – rok szkolny 2023/2024

      

     Godziny pracy przedszkola 6.00-16.00

     Godziny pracy zerówki 8.00-13.00

      

     Wyżywienie:

     Śniadanie – od 8.30 do 9.30

     Obiad – od 11.00 do 12.30 + podwieczorek

     Stawka za wyżywienie - 5 zł za dzień, zerówka - 3 zł za dzień

     Dzieci pięcioletnie - pełne wyżywienie.

     Odliczenia za wyżywienie - po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka przez Rodzica - dzień wcześniej. Zgłoszenie nieobecności dziecka w tym samym dniu nie skutkuje odliczeniem.

      

     Opłata za pobyt:

     Bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu (5h) w godz. 8.00-13.00

     Pozostałe godziny- za każdą rozpoczętą godzinę opłata 1 zł (wyliczane i płacone na koniec danego miesiąca). Dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne są zwolnione z tej opłaty.

      

     Podręczniki

     Podręczniki zostaną zakupione bezpośrednio w wydawnictwie przez nauczycieli w pierwszych dniach września po wcześniejszym zadeklarowaniu chęci zakupu.

      

     Organizacja leżakowania:

     Dzieci 3-letnie, po obiedzie, mają czas przeznaczony na leżakowanie.

     Leżakowanie rozpoczyna się ok. godz. 12:45

     Dla dzieci, które pozostaną na leżakowanie, prosimy o przyniesienie podpisanego imieniem i nazwiskiem kocyka i poduszki.

      

     Prosimy o nieprzynoszenie do przedszkola słodyczy ani żadnych zabawek.

      

     WYPRAWKA

     - buty na przebranie,

     - fartuszek do malowania farbami – podpisany,

     - 2 opakowania chusteczek higienicznych (wyciąganych po 100),

     - bidon lub butelka na wodę do picia – podpisana

     - komplet dodatkowych ubrań w worku lub plecaku, podpisany imieniem                          i nazwiskiem (dzieci 3, 4 - letnie)

     - 1 opakowanie chusteczek nawilżających (dzieci 3,4 –letnie)

     - worek na pantofle (dzieci 5, 6 – letnie)

     - strój gimnastyczny: koszulka, spodenki (dzieci 5, 6 – letnie)                                                                                                                                 

     - 80 zł. – płatne u wychowawcy na materiały plastyczne i papiernicze przeznaczone na cały rok szkolny.

      

     Na bieżąco omówimy z Państwem:

     - wybór Rady Rodziców,

     - składkę na Radę Rodziców,

     - składkę na „Mikołaja”.

     Na początku września zostaną podane zasady grupowego ubezpieczenia.

      

     Zasady pracy przedszkola.

     1. Przedszkole funkcjonuje w trybie dostosowanym do wymogów zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
     2. Każda grupa powinna przebywać w wyznaczonej dla siebie sali. Grupy nie powinny stykać się ze sobą
     3. W placówce ograniczone zostaje przebywanie osób z zewnątrz. W miarę możliwości interesanci przyjmowani będą po uprzednim zadzwonieniu dzwonkiem, który znajduje się przy drzwiach do szatni.
     4. Kontakty nauczycieli i rodziców/opiekunów zostają ograniczone do minimum, jeśli jest to konieczne mogą odbyć się w formie telefonicznej.
     5. Placówka oświadcza, że wdrożyła i stosuje wszelkie procedury bezpieczeństwa w związku z pandemią wirusa COVID-19. Pracownicy mają obowiązek przestrzegać procedur wdrożonych w przedszkolu.
     6. Placówka dokłada wszelkich starań, aby jakiekolwiek ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 zostało zminimalizowane.

      

     Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

     1. Rodzic przyprowadza dziecko do placówki z pełną świadomością obostrzeń sanitarnych wprowadzonych w placówce.

     2. Do placówki przyprowadzane są dzieci zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne).

     3. Rodzic, przyprowadzając dziecko do placówki, zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowane dane kontaktowe.

     4. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe (1 rodzic z dzieckiem lub rodzeństwem uczęszczającym do placówki).

     5. W miarę możliwości dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez jednego stałego opiekuna - pozwala to uniknąć dużej rotacji osób postronnych.

     6. Dziecko, w którego domu przebywa osoba pozostająca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie może być przyprowadzane do przedszkola.

     7. Dzieci nie mogą wnosić do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów przyniesionych z domu.

     8. Na teren szatni z dzieckiem może wejść jeden rodzic z zachowaniem reżimu sanitarnego tj. bezwzględnego zasłaniania ust i nosa, założenia jednorazowych rękawiczek lub przeprowadzonej dezynfekcję rąk przed wejściem do placówki.

     9. W szatni może jednocześnie przebywać czworo rodziców, którzy pomagają swoim dzieciom w przebraniu się. Pozostałe osoby oczekują na wejście do szatni przed wejściem z zachowaniem odległości. Schody przeznaczone są dla osób wychodzących z placówki, tak by drogi osób przychodzących i wychodzących nie krzyżowały się.

     10. Rodzic nie wchodzi na teren przedszkola. Jeśli dziecko nie ma widocznych objawów  chorobowych, z szatni odbiera je pracownik szkoły i zaprowadza do grupy.

     11. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola dzwoni dzwonkiem przy drzwiach do szatni i czeka na pracownika szkoły. Następnie postępuje analogicznie, jak powyżej napisano.

     12. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans 1,5 metra między personelem oraz innymi dziećmi i rodzicami/opiekunami.

     13. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w szatni minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę opiekunowi, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta obowiązana jest opuścić przedszkole bez zbędnej zwłoki.

     14. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do

     przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.

     15. Dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola jeśli występuje, jeden z następujących warunków:

     - dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C,

     - pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie,

     - wykazuje złe samopoczucie.

     16. Pracownik przedszkola, który zauważył u dziecka objawy sugerujące zły stan zdrowia, dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym w okolicach nadgarstka. W przypadku podwyższonej temperatury do 37,5oC pracownik przedszkola informuje rodziców o podwyższonej temperaturze ucznia, dziecko zostaje odizolowane w odrębnym wyznaczonym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek odebrania dziecka ze szkoły własnym środkiem transportu. Rodzic/opiekun prawny stosownym Oświadczeniem (dostępnym w przedszkolu oraz na stronie internetowej) jest zobowiązany do wyrażenia zgody na pomiar temperatury.

     17. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka w przypadku poinformowania przez nauczyciela o jakichkolwiek objawach chorobowych występujących u dziecka.

     18. Zebrane dane wrażliwe (pomiar temperatury) podlegają ochronie zgodnie z zasadami RODO obowiązującymi w placówce.

     19. Istnieje możliwość wprowadzenia rotacyjnego pobytu dzieci w przedszkolu.

     20. W przypadku wprowadzenia obostrzeń sanitarnych dopuszczamy wprowadzenie nowego regulaminu.

     21. Powyższe wytyczne mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie w miarę rozwoju epidemii na terenie powiatu mieleckiego bądź całego kraju.

     22. Przedszkole na bieżąco będzie aktualizować zasady funkcjonowania.